Podpora ERIS

Login:   
Heslo:   

Upgrade info

Adresár V 6.50.21 07.01.2019
* Generovanie firemnej korešpodencie z pripravených šablón

Auto V 6.51.6 04.05.2018
* Oprava tlačovej zostavy cestovného príkazu v cudzej mene
* Zmena vzhľadu formuláru pre STAZ
* Opravená chyba pri výpočte záloh platieb za PHM
* Návrh vozidla pre STAZ. Testovacia verzia.
* Sledovanie prepravy nákladu.
* užívateľ vidí len svoje auto.

Banka V 6.11.7 05.08.2021
* Doplnený import SEPA-XML bankového výpisu
* Rozšírené práva pre bankové účty
* Doplnený import SEPA bankového výpisu
* Doplnený parovací symbol k položkám bankového výpisu
* Doplnený SEPA príkas z TB

Dodávatelia V 6.51.6
* Veta pre SEPA platbu
* Veta pre OTP banku
* Veta pre Tatrabanku zahraničná, úprava
* Veta pre Tatrabanku aj MULTICASH
* Doplnenie filtrov do dodávateľských faktúr
* Zjednodušené ovládanie aplikácie
* Vytváranie platobného kalendára aj z pravidelných platieb a voľných položiek
* Automatické upozornenie na splatnosť pravidelnej platby
* Dopracovanie vety pre banku HVB
* HVB aj pre Gemini
* Dopracovaná banka CSOB
* Domáce, zahraničné berie podľa štátu

Majetok V 6.54.8 10.11.2022
* Možnosť odpisovať majetok jednotlivo
* Tlač miestností podľa kusovníka
* Daňový odpis podľa zaradenia
* Rozšírenie inventúry investičného majetku o EAN kód
* Zrýchlený odpis kde daňový = účtovnému urobené generovanie odpisového plánu
* Pre majetok kde daňové odpisy = účtovným možnosť odpisovať daňovo mesačne
* Doplnenie zostavy odpisov
* Vyradenie majetku
* Možnosť nastaviť pre ktorý majetok sa nemá robiť daňový odpis v roku
* Odpis drobného majetku
* Import klasifikácie majetku
* Pre hospodársky rok nekončiaci 12 mesiacom upravené daňové odpisy
* Upravené zostavy pre hospodársky rok
* Rozšírený export IM
* Tlač plánu odpisov pre jednotlivé mesiace alebo rok
* Export IM do EXCELu - podrobná zostava

Manažér - finančný modul V 6.51.9 13.06.2016
* Obraty pohyby, sklady doplnené o podsklad
* Kontrola obratov
* Kopírovanie položiek objednávok/faktúr pre plán výroby
* Filter podľa FIFO/VČ
* Úprava tlačidiel
* Výpočet provízie

Mzdová agenda V 6.69.3 04.08.2022
* Parametre výpočtu 2022
* Parametre výpočtu 2021
* Menu ("Osobné údaje") : Import: Identifikačné číslo právneho vzťahu
  [Nutné vygenerovať súbor z Registra sociálnej poisťovne]
* Daňový bonus od 1. apríla 2019 na dieťa do 6 rokov
* Vyplácanie 13. a 14. platu v zmysle novely Zákonníka práce a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov
* Nové max. VZ poistného od 01.01.2017
* Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
* ELDP - XML výkaz
* Oprava výpočtu zamestnaneckej prémie za rok 2015 / záporné hodnoty
* Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2015
* XML - prehľad o zrazených preddavkoch na daň ...
* hromadné príkazy SEPA / zmenu je potrebné nastaviť v tabuľke banka
* Nové max. VZ poistného od 01.01.2016
* Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
* Hromadné príkazy - IBAN
* Odpočítateľná položka ZP, nové výkazy pre ZP od 01.01.2015
* Mesačné výkazy 514 pre ZP / nové rozhranie od 01.02.2015
* Nové max. VZ poistného, od 01.01.2015

Odberatelia V 6.50.5 29.01.2020
* Zjednodušené ovládanie aplikácie
* Možnosť inventarizácie pohľadávok k ľubovoľnému dátumu
* Zvýšený rozsah znakov pre zadávanie textov upomienok
* Možnosť výberu tlače - tlač dokladov s upomienkou

Odbyt V 6.92.6 20.09.2023
* Doplnenie prepočtu položiek v nákupnej objednávke
* Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods.12j
* V tabuľke firma možnosť nastavenie pozadia needitovateľných polí
* Doplnenie zádržného vo faktúrach
* Doplnenie dátumu úhrady pri zálohe vo faktúre v cudzej mene
* Prepočet koncových cien v cenotvorbe
* Viacnasobné storno prvku výdajky s výrobným číslom
* Precenenie zásob cez všetky sklady pre knihkupectvá
* Doplnenie čísla colného sadzobníka do tlače faktúr
* Pri výbere firmy v prehľadoch faktúr, objednávok, príjemok, výdajok sa robí filter na výskyt firmy podľa zadaného reťazca

Pokladňa V 6.52.3
* Zápis kurzu - aritmetický priemer
* Výdaj válut aritmetickým priemerom
* ˇUhrada faktúr v cudzej mene
* Oprava tače slovom v príjmovom a výdavkom doklade
* Ak je problém pri vrátení dokladu z účtovníctva, možnosť zrušiť zaúčtovanosť

Účtovníctvo V 6.66.9 16.08.2023
* Presun daňovej povinnosti v oboch hladinách sučastne
* V saldokonte prehľad podľa splatností
* Pri interných dokladoch a pokladne pre DPH priradiť dodávateľa - zmena kontrolného výkazu B32
* Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods.12j
* Uplatniť DPH na základe platby - zmena legislatívy DPH 2016
* Export operácie na účtoch, kniha analytickej evidencie do MS Excel
* V tabuľke firma možnosť nastavenie pozadia needitovateľných polí
* Účtovná závierka pre mikro firmy
* Doplnená účtovná závierka
* Úprava kontrolného výkazu, ak DD k prijatej platbe väčší ako hodnota faktúry
* Zúčtovanie kurzových rozdielov pri zálohe vo faktúre
* Zaúčtovanie platby kartou pokladničného dokladu
* Export kontrolného výkazu do MS Excel - podrobný
* Doplnenie časovo rozlíšiteľných dokladov (nájom..), aj KV B2

Výroba V 6.59.6 23.08.2021
* Farebné rozlíšenie výrobkov, tovarov, služieb a zostáv
* Evidencia pracovných zmien.
* Možnosť definovania viacerých noriem cyklov pre jeden výrobok.
* Oprava generovania výrobných čísel.
* Výrobné cykly.
* Sledovanie pracovného času

Zákazky V 6.51.6 29.04.2019
* Zákazky rozdelené na evidenčnú a výrobnú (druh výroby-predkontácie v účtovníctve)
* Možnosť zadefinovať percentuálne koeficienty na ostatné náklady vo výrobe podľa stredísk.
* Možnosť zaktivovať výrobu ako službu.
* Zobrazenie jednotkovej ceny aktivovaných výrobkov ešte pred zápisom.